Skip links
17 grudnia 2021

Umorzenie postępowania karnego w sprawie o posiadanie narkotyków

Na tle europejskim polski ustawodawca w sposób bardzo rygorystyczny penalizuje przestępstwa narkotykowe. Osoby zatrzymane i „przyłapane na gorącym uczynku” dostarczają organom ścigania gotowy materiał dowodowy do postawienia im zarzutów, a następnie skazania. Czy jest zatem możliwość uniknięcia odpowiedzialności za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych?

Czytaj więcej
8 września 2021

Ochrona dóbr osobistych w Internecie, a odpowiedzialność karna

Zarówno ochrona dobrego imienia, jak i godności osobistej (dóbr osobistych) może być udzielona nie tylko na gruncie prawa cywilnego o czym pisałem w poprzednim WPISIE, lecz także na drodze postępowania karnego.

Przepis z artykułu

Czytaj więcej
14 lipca 2021

W jakich sytuacjach świadek może odmówić składania zeznań?

W poprzednim wpisie omówionych zostało kilka z uprawnień i obowiązków świadka w ramach postępowania karnego. Co do zasady na wezwanie uprawnionego organu świadek zobowiązany jest stawić się i złożyć zeznania.

Istnieje jednak kilka wyjątków, na podstawie których świadek może odmówić ich składania w całości

Czytaj więcej
28 maja 2021

Uprawnienia i obowiązki świadka w postępowaniu karnym

Dowód z zeznań świadka jest jednym z wielu procesowych środków dowodowych mających na celu sprawne doprowadzenie do ustalenia stanu faktycznego w sprawie, co w konsekwencji może powodować skazanie lub uniewinnienie oskarżonego.

Może zdarzyć się, że w ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego przesłuchiwane są bliskie dla nas

Czytaj więcej
12 października 2020

Nowe zasady odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego – ustawa CoVid-19

Dozór elektroniczny to instytucja prawa karnego umożliwiająca skazanemu odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Skazany uzyskuje możliwość odbycia orzeczonej kary w miejscu zamieszkania i jednoczesne uprawienie do opuszczania gospodarstwa domowego w wyznaczonych przez Sąd godzinach.

Co istotne, dotychczas o dozór elektroniczny mogli ubiegać się

Czytaj więcej