Skip links

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję że przetwarzam Pani/Pana dane osobowe.

§ 1
Administrator danych osobowych

Informujemy, że Administratorem danych jest Arkadiusz Niewiada – prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Niewiada adwokaci | Kancelaria” z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Zwierzynieckiej 30/34,

§ 2
Dane do kontaktu

Adres email: kancelaria@niewiada-adwokaci.pl: tel.: +48 61 663 63 42.

§ 3
Cele i podstawy do przetwarzania

Będę przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej lub objętej zleceniem albo udzielonym pełnomocnictwem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.).
Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego.

§ 4
Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestanę przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będę w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§ 5
Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe Administrator może udostępniać następującym podmiotom:

 1. współpracującym adwokatom lub radcom prawnym, którym (1 lub 2) powierzono do wykonanie określone czynności w ramach zawartej z Panią/Panem umowy o udzielenie pomocy prawnej, którym to powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania,
 2. pracownikom zatrudnionym u Administratora,
  którym powierzono do wykonanie określone czynności w ramach zawartej z Panią/Panem umowy o udzielenie pomocy prawnej,
 3. osobie fizycznej lub prawnej albo jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, która prowadzi obsługę rachunkowo-księgową Administratora,
 4. osobie fizycznej lub prawnej albo jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, która świadczy na rzecz Administratora usługi informatyczne, którym to podmiotom (3 i 4) powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

§ 6
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazuję Pani/Pana danych poza teren Polski/ UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 7
Okres przechowywania danych

Będę przechowywać Pani/Pana dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy oraz wymagany dla przechowywania dokumentów przez obowiązujące przepisy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

§ 8
Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

§ 9
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić udzielenie pomocy prawnej.

§ 10
Prawo do wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może utrudnić albo wręcz uniemożliwić wykonanie zawartej umowy i może spowodować jej wypowiedzenie przez Administratora.