Skip links

Umorzenie postępowania karnego w sprawie o posiadanie narkotyków

Na tle europejskim polski ustawodawca w sposób bardzo rygorystyczny penalizuje przestępstwa narkotykowe. Osoby zatrzymane i „przyłapane na gorącym uczynku” dostarczają organom ścigania gotowy materiał dowodowy do postawienia im zarzutów, a następnie skazania. Czy jest zatem możliwość uniknięcia odpowiedzialności za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych?

 

Przestępstwo nielegalnego posiadania zostało uregulowane w art. 62 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z którym przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku posiadania znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.  Natomiast w wypadkach mniejsze wagi ustawa przewiduje pozbawienie wolności, ograniczenie wolności lub grzywnę.

 

Ustawodawca nie uregulował jednak co należy rozumieć pod pojęciem znacznej ilości. Interpretacja tego pojęcia nie jest jednolita, jednak z samej tylko wykładni językowej wyprowadzić można wniosek, iż znaczność oznacza  ilość ponadprzeciętną, wyjątkową wobec typowej, pokaźną. Sposób rozumienia “nieznacznej ilości” środków odurzających lub substancji psychotropowych musi jednak uwzględniać nie tylko kryterium ilościowe odwołujące się do wagi tych substancji, ale również kryterium jakościowe.

 

 

Warto jednak podkreślić, iż ustawodawca przewiduje tzw. „furtkę” dla osób, które posiadały środki odurzające lub substancje psychotropowe. Przepisy przewidują możliwość umorzenia postępowania, w tym również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli przedmiotem czynu są środki odurzające lub substancje psychotropowe
w ilości nieznacznej, przeznaczonej na własny użytek, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe, ze względu na okoliczności popełnia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

 

Niezwykle istotnym aspektem w przypadku umorzenia postępowania w oparciu o art. 62a jest fakt, iż osoba która dopuściła się niniejszego czynu, nadal pozostanie osobą niekaraną.