Skip links

Upadłość konsumencka sposobem na oddłużenie

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest sposobem na rozwiązanie problemów z piętrzącymi się zobowiązaniami pieniężnymi. Po nowelizacji przepisów prawa upadłościowego w 2020 roku ogłoszenie upadłości  stało się znacznie łatwiejsze dla osób, które wpadły w tzw. pętle zadłużeń.

W stanie prawnym obowiązującym do 23 marca 2020 roku osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, która popadła w problemy finansowe musiała spełnić szereg warunków, co często sprawiało iż ogłoszenie upadłości stawało się niemożliwe.

Ustawodawca ułatwił niejako ogłoszenie upadłości konsumenckiej usuwając z ustawy dwie przesłanki które stanowiły poważną przeszkodę dla konsumenta tj. konsument doprowadził do swojej niewypłacalności bądź istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Obecnie, aby ogłosić upadłość konsumencką należy złożyć odpowiednio wypełniony wniosek (wzory dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości) i wykazać w nim, że:

 • dłużnik jest niewypłacalny tj. utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych;
 • w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik nie dokonał czynności skutkującej pokrzywdzeniem wierzycieli;
 • w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości, która została ogłoszona, a część lub całość zobowiązań została umorzona.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce  zamieszkania osoby ubiegającej się o jej ogłoszenie. Wniosek podlega opłacie 30 zł i powinien zawierać takie dane jak:

 • imię, nazwisko miejsce zamieszkania, numer PESEL dłużnika
 • okoliczności, które uzasadniają wniosek
 • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników
 • spis wierzycieli
 • spis wierzytelności
 • lista zabezpieczeń

Skutki ogłoszenia  upadłości konsumenckiej :

 • z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służyć będzie zaspokojeniu wierzycieli upadłego;
 • z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci możliwość swobodnego rozporządzania swoim majątkiem i zobowiązany jest do wydania go wyznaczonemu przez sąd syndykowi;
 • sąd wydaje postanowienie, w którym:-umorzy zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja    upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli
  -sporządzi plan spłaty wierzycieli
  -warunkowo umorzy długi w sytuacji kiedy niezdolność do dokonywania spłat nie ma charakteru  trwałego

  Długość planu spłaty zależna będzie od tego, czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Plan spłaty może zostać ustalony na okres nie krótszy niż 3 lata, a nie dłuższy niż 7 lat.

Wydaje się więc, że upadłość konsumencka jest ratunkiem dla dłużników, którzy wpadli w spiralę zadłużeń. Co prawda, ogłoszenie upadłości wiąże się z szeregiem niedogodności dla dłużnika, w szczególności z utratą władzy nad własnym majątkiem, jednak jest szansą na wyznaczenie rozsądnego sposobu i harmonogramu spłaty zobowiązań, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach ich umorzenia.