Skip links

Czy można uniknąć obowiązku uiszczenia opłaty abonamentowej?

Zgodnie z obowiązującą ustawą o opłatach abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobierana jest opłata abonamentowa. Nadto przyjmuje się, że każda  osoba posiadająca odbiornik w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu tego odbiornika używa.

Pojawia się zatem pytanie czy rzeczywiście każda osoba posiadająca odbiornik w domu zobowiązana jest do uiszczenia niniejszych opłat?

Do kancelarii zwróciła się klientka, która posiadała  zarejestrowany odbiornik pod adresem, pod którym od lat już nie zamieszkuje, z uwagi na sprzedaż nieruchomości.  Istotną informacją był fakt, iż odbiornik został zarejestrowany przez jej męża, który zmarł. W ocenie organów niezgłoszenie faktu sprzedaży lokalu nie zwalnia z obowiązku uiszczania opłat. Klientka zobowiązana była niezwłocznie dopełnić formalności wyrejestrowania odbiorników. W innym wypadku zobowiązana jest w dalszym ciągu do uiszczania opłat.

W powyższej kwestii Wielkopolski Sąd Administracyjny wydał zgoła odmienny wyrok, w którym wskazał, iż sprzedaż mieszkania, w którym znajdował się odbiornik niewątpliwie obala domniemanie, iż każda osoba posiadająca odbiornik w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu tego odbiornika używa.

Sąd wskazał, iż zgodnie z obowiązującym wówczas rozporządzeniem Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 roku w sprawie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych posiadacz imiennej książeczki radiofonicznej jest co prawda obowiązany powiadomić urząd pocztowy o zmianie nazwiska, miejsca stałego pobytu, zagubieniu lub zniszczenia książeczki lub o zaprzestaniu używania odbiornika, jednak ustawodawca nie wskazał terminu w jakim niniejszy obowiązek należy spełnić. Nadto zaznaczył, że ustawodawca nałożył obowiązek na posiadacza imiennej książeczki, a więc nie miały one zastosowania w stosunku do klientki, ponieważ odbiornik został zarejestrowany na jej męża.

Wobec powyższych argumentów Sąd uchylił postanowienie Dyrektora Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej SA, które nakładało na klientkę obowiązek zapłaty.

Mając na uwadze powyżej opisany stan faktyczny należy pamiętać, iż nie zawsze fakt posiadania odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego oznacza iż każdy zobowiązany jest do uiszczenia opłat. Wnikliwa analiza może pozwolić na jej uniknięcie.