Skip links

W jakich sytuacjach świadek może odmówić składania zeznań?

W poprzednim wpisie omówionych zostało kilka z uprawnień i obowiązków świadka w ramach postępowania karnego. Co do zasady na wezwanie uprawnionego organu świadek zobowiązany jest stawić się i złożyć zeznania. Istnieje jednak kilka wyjątków, na podstawie których świadek może odmówić ich składania w całości albo

Ważny wyrok TSUE – przedawnienie roszczeń konsumentów

Wyrok TSUE z dnia 22 kwietnia 2021 roku (C-485/19) uregulował sposób ustalania rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia roszczeń konsumentów. Konsumentem, w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Oznacza to, że wspomniany wyrok

Czy można uniknąć obowiązku uiszczenia opłaty abonamentowej?

Zgodnie z obowiązującą ustawą o opłatach abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobierana jest opłata abonamentowa. Nadto przyjmuje się, że każda  osoba posiadająca odbiornik w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu tego odbiornika używa. Pojawia się zatem pytanie czy rzeczywiście każda osoba posiadająca odbiornik w