Skip links

Będzie proces w sprawie poszkodowanych uczestników funduszu nieruchomości ArkaFRN12

Po blisko dwóch latach od złożenia pozwu zbiorowego przez 31 poszkodowanych uczestników zlikwidowanego funduszu nieruchomości ArkaFRN12, Sąd Apelacyjny w Poznaniu ostatecznie – postanowieniem z dnia 22 marca 2021 roku (I ACz 21/21) – potwierdził, że pozew spełnia warunki formalne przewidziane ustawą z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Postanowienie zapadło w wyniku rozpoznania zażalenia pełnomocników Santander TFI na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2020 roku (I C 1987/19) dopuszczające sprawę do rozpoznania w postępowaniu grupowym.

 

W 2004 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, obecnie Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A – utworzyło Fundusz „Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty” – pierwszy polski fundusz mający inwestować na rynku nieruchomości środki zebrane od prywatnych inwestorów. Subskrypcja certyfikatów funduszu – po cenie emisyjnej 97 zł – miała miejsce w maju i czerwcu 2004 roku, w wyniku której zebrano środki o wartości 339,5 mln zł. Certyfikaty w ilości 3,5 mln sztuk – otrzymując kod giełdowy PLARKA000015 – zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Pierwsze notowanie certyfikatów odbyło się w dniu 25 sierpnia 2004 roku, przy cenie otwarcia 104 zł. W szczytowym swoim momencie  (grudzień 2008 roku), certyfikaty  było notowane po cenie 181,14 zł. Później było już tylko gorzej. Fundusz w czerwcu 2014 roku przeszedł w fazę statutowej likwidacji. Ostatecznie uczestnikom w lutym i marcu 2014 roku wypłacono jedynie kwotę 64.68 zł. Zatem po 10 latach inwestycji w nieruchomości, uczestnicy funduszu zanotowali stratę na poziomie 35%.

 

Kancelaria Niewiada adwokaci reprezentuje 31 poszkodowanych uczestników od 2015 roku. Przed złożeniem pozwu zbiorowego, toczyło się postępowanie mediacyjne przed Rzecznikiem Finansowym, które jednak nie przyniosło efektu w postaci ugody, albowiem Santander TFI odmawia uznania roszczeń w jakiejkolwiek części. Podstawą dochodzenia roszczeń w procesie przed Sądem Okręgowym w Poznaniu (I C 1987/19) jest art. 64 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o Funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi Funduszami inwestycyjnymi w związku z zaniechaniem przez Santander TFI – zarządzającego funduszem, likwidacji tzw. portfela rynku nieruchomości (czyli aktywów majątkowych) w terminie statutowym tj. do 28 grudnia 2012 roku, przy jednoczesnym 3-krotnym przedłużeniu działalności funduszu o łącznie 18 miesięcy. W konsekwencji poszkodowani uznają, że ponieśli stratę, albowiem minimalna wartość majątku funduszu publikowana przez Santander TFI w czasie gdy majątek zgodnie z postanowieniami Statutu fundusz powinien być zbywany (rok 2011-2012) wynosiła 119,06 zł. Tymczasem w wyniku przedłużenia działalności funduszu przez Santander TFI, wartość ta spadła do 64,68 zł. W związku z tym szkoda została oszacowana na poziomie 54,38 zł na jeden certyfikat.

 

Sąd Okręgowy w Poznaniu przystąpi teraz do merytorycznego rozpoznania roszczeń  sprawę. Sąd ogłosi także w prasie o wszczęciu postępowanie w sprawie umożliwiając innym poszkodowanym zgłoszenie swoich roszczeń i wzięciu udziału w procesie.