Skip links

Spłata kredytu przed terminem. Konsumencie, znaj swoje prawa

W poprzednim wpisie omówiliśmy jedno z praw konsumenta pozwalających na odstąpienie od umowy pożyczki w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez ponoszenia dodatkowych pozaodsetkowych kosztów.

Jeżeli jednak w jakiś sposób przegapiliśmy termin związany z odstąpieniem od umowy nie ma powodów do obaw, gdyż istnieją inne sposoby na zmniejszenie kosztów zawartej pożyczki.

Z reguły zawarcie umowy pożyczki wiąże się z koniecznością poniesienia dwóch rodzajów kosztów:

  • odsetkowych, na które składają się odsetki kapitałowe liczone według stawki wskazanej w umowie oraz,
  • pozaodsetkowych, w skład których wchodzą takie opłaty jak np.: opłata przygotowawcza czy inna opłata wskazana w umowie.

Kolejny mechanizm zawarty w ustawie o kredycie konsumenckim pozwala na spłatę kredytu przed terminem, w całości albo w części. Dla łatwego zobrazowania sytuacji posłużmy się przykładem konsumenta, który pożyczył 100 złotych, a do oddania ma 200 złotych w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Stosując proste obliczenie matematyczne dowiadujemy się, że dzienny koszt kredytu wynosi 3,33 złotego dzienne. Teoretycznie oznacza to, że spłacając pożyczkę 21 dnia od dnia jej zawarcia, powinniśmy zwrócić 169,99 zł (100 złotych kapitału oraz 69,99 złotych kosztów).

Najczęściej konsumenci spłacają pożyczki ostatniego dnia terminu z dwóch powodów: nie mają odpowiednich środków, by zrobić to wcześniej, albo nie znają przysługującego im prawa.

Co jednak zrobić, gdy chcemy wcześniej spłacić pożyczkę celem zmniejszenia jej kosztów? Ustawodawca, we wspomnianej ustawie o kredycie konsumenckim nie sprecyzował jednak w jaki sposób wcześniejsza spłata (całości albo części) ma się odbywać, licząc na uczciwość pożyczkodawców, co jednak nie zawsze skutkuje.

Jeżeli zamierzamy spłacić pożyczkę wcześniej, najlepiej wykonać telefon albo napisać maila do pożyczkodawcy celem poinformowania go o tym fakcie wraz z prośbą o wyliczenie odpowiedniej kwoty. Dla ostrożności nie zapomnijmy jeszcze złożyć oświadczenia o zamknięciu pożyczki, co już jednoznacznie będzie wskazywać o naszych zamiarach. Tym, dość łatwym sposobem możemy zmniejszyć koszty pożyczki, nawet o kilkadziesiąt procent, co z pewnością ucieszy niejednego konsumenta.

Istotne jest jednak, że nawet dokonanie spłaty całości pożyczki przed terminem, w kwocie wynikającej z umowy, nie pozbawia nas prawa do zwrotu nadpłaconej kwoty. Odstąpienie od umowy w terminie 14 dni, jak i spłata pożyczki przed terminem nie są jedynymi, istotnymi mechanizmami z punktu widzenia konsumenta. Kolejny poruszymy w następnym wpisie.