Skip links

Przedsiębiorcy jak konsumenci

Od 1 stycznia 2021 r. jednoosobowi przedsiębiorcy będą mogli w pewnych sytuacjach korzystać z takich samych uprawnień jak konsumenci. Chodzi o sytuacje, gdy będą kupować towary lub usługi w celach bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale jednocześnie niemających charakteru zawodowego. Nieprecyzyjne brzmienie przepisów sprawia, że w praktyce dużym problemem może okazać się określenie, jaki charakter ma konkretna umowa, a zatem, jakie uprawnienia będą przysługiwać danemu nabywcy.

Od początku przyszłego roku w obrocie prawnym pojawi się nowa grupa uczestników obrotu gospodarczego: przedsiębiorcy – konsumenci (obok dotychczasowych dwóch grup: przedsiębiorców i konsumentów). Tego dnia wejdzie bowiem w życie część przepisów ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875). Innymi słowy od 1 stycznia 2021 r. w pewnych sytuacjach przedsiębiorcy będą traktowani jak konsumenci – będą mogli np. zwracać towary kupione przez Internet.

Zmiana dotyczy jednak tylko jednoosobowej działalności gospodarczej, a nie dotyczy spółek handlowych. Uprawnienia dotyczące wcześniej tylko konsumentów będzie można stosować do „osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zatem zmiana dotyczy tylko sytuacji, gdy przedsiębiorca zawiera umowę niemającą dla niego zawodowego charakteru. Pomocna ma tu być informacja ujawniona w CEIDG o prowadzonej działalności. Nadal, gdy umowa będzie dotyczyła profesjonalnej sfery, do przedsiębiorców jednoosobowych znajdować będą zastosowanie dotychczasowe reguły.

Wszystkie nowe uprawnienia przedsiębiorców to m.in. prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość (np. w sklepie internetowym), przepisy dotyczące klauzul abuzywnych, większe uprawnienia z tytułu rękojmi.

Najważniejsze zatem będzie określenie, jaki charakter ma dana umowa – zawodowy czy niezawodowy. Niektórzy sprzedawcy internetowi już wymagają od kupującego, żeby sam kupując przez Internet zaznaczył, czy dany zakup ma dla niego charakter zawodowy. W ten sposób odpowiedzialność ma być przerzucona na kupującego. Dlatego warto sprawdzić i uporządkować swoje kody PKD w CEIDG i zostawić tylko te, które dotyczą faktycznie wykonywanej działalności.