Skip links

Jedno naruszenie praw autorskich, lecz kilka roszczeń

Sąd Apelacyjny w Białymstoku  w wyroku z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie o sygn. akt I Aga 21/20 wydał wyrok, w którym wskazał, iż publikacja utworu na różnych polach eksploatacji uprawnia do żądania dwóch niezależnych odszkodowań.

Zgodnie z art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jeżeli ustawa nie stanowi inaczej twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozpowszechniania go na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. W myśl art. 50 prawa autorskiego publikacja utworu na portalu internetowym a także w gazecie drukowanej to dwa odrębne pola eksploatacji. Wobec niniejszego twórcy przysługują dwa odrębne wynagrodzenia za korzystanie z utworu na poszczególnych polach eksploatacji. Niniejszy przepis stał się podstawą wydania znamiennego wyroku przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku, w którym wskazano, że za opublikowanie zdjęcia zarówno w Internecie jak i lokalnej gazecie stronie powodowej przysługują dwa odrębne odszkodowania, z uwagi na dwukrotne naruszenie praw powoda. Co więcej ustawa uprawnia stronę powodową do jednoczesnego dochodzenia zadośćuczynienia za naruszenie jej praw. W myśl art. 78 ust. 1 prawa autorskiego w  razie dokonanego naruszenia prócz żądania zaniechania bezprawnego działania można domagać się, aby osoba która dopuściła się naruszenia dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

Powyższe uprawnia zatem twórcę do dochodzenia zarówno odszkodowania jak i zadośćuczynienia za każdorazowe bezprawne opublikowanie jego dzieła na różnych polach eksploatacji.