Skip links

Kara umowna i odszkodowanie jako koszt uzyskania przychodu

Tarcza antykryzysowa 4.0 [ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) – ustawa zmieniająca inne ustawy] zakłada nowe regulacje w dobie panującej pandemii, która przed wszystkimi postawiła wiele wyzwań, pytań, a także i problemów. Tarcza, o której mowa jest kolejnym krokiem ustawodawcy do tego, by załagodzić skutki możliwego kryzysu dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Zawiera ona ważny aspekt podatkowy w zakresie kar umownych i odszkodowań, które mogą zostać zaliczone przez przedsiębiorców w poczet kosztów uzyskania przychodu.

Wspomniana ustawa, która zakłada kolejne możliwości załagodzenia skutków jakie przyniósł wirus COVID-19 wprowadziła zmiany w innych ustawach, a między innymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Ważną możliwością związaną z ustawami o podatku dochodowym okazuje się być rozwiązanie dotyczące kar umownych i odszkodowań, co do którego nowe przepisy weszły w życie z dniem 24 czerwca 2020 roku. Zapłacona kara umowna oraz zapłacone odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy, w co wpisuje się: wada dostarczonych towarów, czy wykonywanych usług, zwłoka w dostarczeniu czy wykonaniu usług, może zostać wliczone w poczet kosztów uzyskania przychodu. Jak podają doradcy podatkowi – dotychczasowe stanowisko w tej kwestii nie było korzystnym dla przedsiębiorców. Należy przy tym jednak pamiętać, że podane niewywiązanie się z umowy będzie musiało wynikać z panującej epidemii. W związku z tym przedsiębiorcy będą musieli skupić się na udowodnieniu takiego faktu i jednoczesnym udokumentowaniu opóźnień i ich powodów, a także i wad. Przykładem najbardziej oczywistym są firmy dostarczające dany towar, czy dojeżdżający w celu wykonania usługi oraz robót, bowiem w tym przypadku niezbędnym mogą się okazać informacje o braku możliwości zrealizowania takiej dostawy, czy dojazdu w celu wykonania usługi.

Przedmiotowa ustawa za cel obiera pomoc przedsiębiorcom, którzy w wyniku epidemii doprowadzili mimowolnie do powstania utrudnień związanych z wykonywaną działalnością, co jednocześnie poskutkowało nienależytym wykonaniem umowy i pociągnięciem przez nabywcę do odpowiedzialności z zakresu odszkodowania bądź kary umownej.